Odpowiedzialne praktyki bankowe: analiza porównawcza Mazars 2021

DoradcaFinansowy24.pl - oferty produktów bankowych

Biurowiec.
 • 37 banków z Afryki, Ameryki Północnej i Południowej, regionu Azji i Pacyfiku oraz Europy zostało poddanych ocenie w celu określenia najlepszych praktyk i trendów w zarządzaniu ryzykiem zmian klimatycznych oraz szerszych kwestii społecznych i zarządczych

 

 • Banki poczyniły postępy we wszystkich ocenianych wymiarach zrównoważonego finansowania od czasu poprzedniego badania w 2020 r.
 • Średni odsetek banków rozwijających odpowiedzialną ofertę produktową wynosi 82% – w porównaniu do 47% w roku ubiegłym

 

Mazars, międzynarodowa firma świadcząca usługi audytorskie, podatkowe oraz doradcze przeprowadza swoje coroczne badanie „Odpowiedzialne praktyki bankowe: analiza porównawcza” na 2021 rok. Publikacja ocenia praktyki w zakresie zrównoważonego rozwoju 37 największych światowych banków1 mających siedziby w Europie, Afryce, Ameryce Północnej i Południowej oraz w regionie Azji i Pacyfiku.

 

Analiza pokazuje, że sektor bankowy jest obecnie powszechnie świadomy możliwości i zagrożeń związanych z kwestiami zrównoważonego rozwoju. Jednakże pełne wdrożenie praktyk mających za zadanie osiągnięcie celów zrównoważonego rozwoju nadal pozostaje w toku.

PS. Aktualne zestawienie kredytów bankowych

Globalne wnioski: banki czynią znaczące postępy w zakresie zrównoważonego rozwoju

 

Z globalnej analizy wynika, że większość ocenianych banków:

 1. Wspiera kulturę zrównoważonego rozwoju i przydziela odpowiedzialność za nią kierownictwu wyższego szczebla. Średnio 74% banków wdrożyło środki wspierające kulturę zrównoważonego rozwoju i dostosowało swoją strukturę zarządzania w porównaniu do 49% w zeszłym roku. Jednak uwzględnianie czynników środowiskowych, społecznych i związanych z ładem korporacyjnym (z ang. ESG – Environmental, Social, Governance) przy wyborze członków rady nadzorczej oraz mierzenie wyników ESG przy ustalaniu wynagrodzeń to nadal rzadkie praktyki.
 2. Zobowiązuje się do osiągnięcia celów SMART w zakresie zrównoważonego rozwoju, z których najważniejsze są cele związane z klimatem. Metodologie strategicznego dostosowania do Porozumienia Paryskiego są coraz szerzej stosowane: około 51% banków testuje metodykę PACTA w celu dostosowania swoich portfeli finansowych do celów Porozumienia Paryskiego. Jednak nie znalazło to jeszcze odzwierciedlenia w oficjalnych zobowiązaniach banków do neutralności klimatycznej.
 3. Posiada praktyki zarządzania ryzykiem, które są bardziej zaawansowane w zakresie ryzyka klimatycznego niż w przypadku szerszego ryzyka ESG – przy czym większość z nich buduje możliwości analizy scenariuszy klimatycznych. Trudno jest jednak zmierzyć finansowy wpływ zmian klimatu na banki ze względu na brak informacji ilościowych. Tylko 22% banków dostarcza danych ilościowych na temat istotności czynników ryzyka klimatycznego.
 4. Wdraża standardy sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju, w większości skoncentrowanych na celach klimatycznych, najczęściej stosując zalecenia programu CDP (projektu ujawniania danych o emisji gazów cieplarnianych) i Grupy Zadaniowej ds. Ujawniania Informacji Finansowych Związanych z Klimatem (TCFD). Jeśli chodzi o wskaźniki i cele, emisje gazów cieplarnianych są najczęściej ujawniane. Kluczowym wyzwaniem w zakresie sprawozdawczości pozostają emisje gazów cieplarnianych z zakresu 3; tylko 11% banków ujawnia te kwestie w odniesieniu do swojej działalności finansowej.
 5. Posiada bardziej rozwiniętą ofertę dla firm niż dla klientów indywidualnych, a produkty związane z klimatem i środowiskiem są bardziej rozpowszechnione niż produkty ekonomiczne i społeczne. Na przykład 78% banków opracowało ofertę obligacji ekologicznych, podczas gdy tylko 32% opracowało ekologiczne produkty dla klientów indywidualnych. Porównywanie ofert banków pozostaje wyzwaniem ze względu na brak ujednoliconych ram sprawozdawczości.

 

Leila Kamdem-Fotso, Partner w Mazars, mówi: – Wyraźnie widać, że banki coraz bardziej starają się uczynić swoje praktyki bardziej zrównoważonymi, co zaowocowało postępem od czasu naszego pierwszego badania. Wyniki badań są zachęcające, ale ukazują również pracę, jaka jeszcze pozostaje do wykonania. Banki muszą w pełni wdrożyć odpowiednie praktyki, szczególnie w zakresie zarządzania ryzykiem klimatycznym i ujawniania informacji, jeśli chcą osiągnąć cele zrównoważonego rozwoju. Jednym ze sposobów na osiągnięcie tego celu jest udoskonalenie metodologii i lepsze ilościowe ujęcie ponoszonych skutków związanych z klimatem w ich sprawozdawczości. Pozytywne zmiany w tej dziedzinie mogą pozwolić bankom w pełni odegrać swoją rolę w kształtowaniu bardziej zrównoważonej przyszłości światowej gospodarki.

 

 Poprawa we wszystkich obszarach: 2021 wobec 2020

 

Porównując ostatnie wyniki z naszą analizą z 2020 r., banki poczyniły postępy we wszystkich analizowanych wymiarach zrównoważonego finansowania:

 

 • Średni odsetek banków oferujących odpowiedzialne produkty wynosi obecnie 82%, w porównaniu do 47% w roku ubiegłym.
 • O połowę (51%) wzrósł odsetek banków, które promują kulturę zrównoważonego rozwoju i odpowiednio zaktualizowały swoje struktury zarządzania, w podobnym stopniu (45%) wzrósł odsetek banków, które dostosowują ujawnienia do standardów sprawozdawczości ESG.
 • Widoczne są wyraźne opóźnienia w takich obszarach jak uwzględnianie kryteriów ESG i klimatycznych w ramach zarządzania ryzykiem oraz wdrażanie strategii zrównoważonego rozwoju (wzrost odpowiednio o 22% i 20%).

 

Banki francuskie i brytyjskie prowadzą w zakresie kultury, zarządzania, strategii i oferty

Banki francuskie i brytyjskie zajmują wiodącą pozycję w zakresie kultury i zarządzania, strategii i rozwoju odpowiedzialnej oferty produktowej. Banki z obu tych krajów osiągają wysokie wyniki w zakresie dostosowania ujawnianych informacji do standardów raportowania ESG oraz integrację ryzyk ESG w ramach zarządzania ryzykiem. Istnieje wiele możliwości udoskonalenia wykorzystania analizy scenariuszy klimatycznych do celów zarządzania ryzykiem oraz ujawniania informacji. Bank Anglii, Bank Francji i Europejski Bank Centralny coraz bardziej koncentrują się na tych obszarach.

 

Banki w Ameryce Północnej osiągają dobre wyniki w zakresie ujawniania informacji ESG i nie tylko

Banki w Ameryce Północnej osiągają dobre wyniki w zakresie ładu korporacyjnego, strategii, ujawniania informacji ESG oraz odpowiedzialnej oferty produktowej. Banki te dobrze poradziły sobie z wdrożeniem ujawniania informacji ESG, przeciętnie osiągając lepsze wyniki niż banki francuskie i brytyjskie. Podobnie jak w przypadku banków francuskich i brytyjskich, nadal istnieje możliwość lepszej integracji ryzyk ESG z ich ramami zarządzania ryzykiem.

 

Banki w Ameryce Południowej wyróżniają się pod względem ładu korporacyjnego i zrównoważonego rozwoju

Banki w Ameryce Południowej osiągają dobre wyniki w zakresie zarządzania i zrównoważonego rozwoju. Muszą one jednak pracować nad włączeniem ryzyk ESG, w tym ryzyka związanego z klimatem, do swoich ram zarządzania ryzykiem oraz nad rozwojem odpowiedzialnej oferty produktowej.

 

Banki regionu Azji i Pacyfiku osiągają dobre wyniki w zakresie oferty produktowej 

Banki z regionu Azji i Pacyfiku osiągają szczególnie dobre wyniki w zakresie oferty odpowiedzialnych produktów. Dwie trzecie tych banków proponuje zrównoważone usługi i produkty we wszystkich swoich liniach biznesowych. Ogólne wyniki dla regionu wskazują na możliwość poprawy w zakresie strategii, zarządzania ryzykiem i ujawniania informacji. W Hong Kongu, Nowej Zelandii i Australii oczekuje się, że nowe regulacje przyczynią się do zwiększenia odporności na zmiany klimatu i skuteczne ujawnienia informacji oraz prawdopodobnie rozwiną bardziej systematyczne podejście do zrównoważonego rozwoju.

 

Odpowiedzialne praktyki i raportowanie niefinansowe w bankach w Polsce

– Praktyka raportowania informacji niefinansowych w zakresie zrównoważonego rozwoju przez banki w Polsce nie jest jednolita. Mamy przykłady banków, które przygotowują obszerne oddzielne raporty poświęcone tematyce odpowiedzialnego biznesu, które poddają je ocenie przez biegłych rewidentów w ramach usług atestacyjnych. Praktyka ta jest dość silna w krajach zachodniej Europy i spodziewamy się, że trend ten będzie umacniał się również w Polsce – mówi Małgorzata Pek-Kocik, Partner odpowiedzialna za usługi dla sektora instytucji finansowych. – Większość polskich banków ma jednak dużą lekcję do odrobienia w szczególności w zakresie integracji ryzyk ESG w ramach zarządzania ryzykiem oraz w zakresie precyzyjnego zdefiniowania celów SMART, zwłaszcza w obszarze przeciwdziałania ryzyku klimatycznemu. Wyniki badania przeprowadzonego przez Mazars w 2021 roku może stanowić przydatną wskazówkę dla banków w Polsce, w jakim kierunku powinny dalej rozwijać swoje raportowanie w obszarze zrównoważonego rozwoju – dodaje.

 

 

 

Metodologia 

Badanie Mazars ocenia praktyki zrównoważonego rozwoju na próbie 37 banków. W naszej analizie skupiliśmy się na bankach z siedzibą w Afryce, Ameryce Północnej i Południowej, regionie Azji i Pacyfiku oraz Europie. Wybrane banki są największymi w swoich regionach geograficznych pod względem sumy aktywów.

 

Większość wybranych banków wykazała znaczne zainteresowanie kwestiami zrównoważonego rozwoju i zmian klimatycznych poprzez wdrożenie ram regulujących te kwestie, uczestnictwo w Inicjatywie Finansowej Programu Ochrony Środowiska Narodów Zjednoczonych (UNEP FI) i/lub zobowiązanie się do przestrzegania Zasad Odpowiedzialnej Bankowości (PRB) UNEP FI. Badanie to opiera się na poprzednich raportach Mazars opublikowanych w 2020 roku: „Odpowiedzialne praktyki bankowe: analiza porównawcza” oraz „Jak banki reagują na ryzyko finansowe związane ze zmianami klimatu”.

 

Raport można pobrać ze strony www.pol.mazars.pl